Dokumentasjon
Opera Rogaland
Opera Rogaland skal gi regionens befolkning et tilbud om opera-, operette- og musikkteaterforestillinger av høy kvalitet.

Årsberetninger

Opera Rogaland
Styrets årsberetning 2019
  
Opera Rogaland IKS ble etablert som et regionalt operaselskap i juni 2014. Selskapets formål er å gi regionens befolkning et tilbud om profesjonelle opera-, operette- og musikkteaterforestillinger. Selskapet har vært på statsbudsjettet siden 2016.
 
Selskapets styre har bestått av:

Styreleder Terje Rønnevik
Styrets nestleder Sofie Margrethe Selvikvåg
Styremedlem Morten Warland
Styremedlem Per-Harald Nilsson
Styremedlem Elisabeth Dahl
Styremedlem Lise Karin Meling
Styremedlem Elizabeth Norberg-Schulz
Varamedlem Hilde Karlsen
Varamedlem Kenneth Austrått
Varamedlem Trude W. Svanes
Varamedlem Harald Eikaas
Varamedlem May Britt Hagerup
Varamedlem Alvhild Pedersen
Varamedlem Erling Ragnar Eriksen

Selskapet har en ansatt (daglig leder).
Selskapet følger likestillingslovens bestemmelser.
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.
Forretningsførsel: Sandnes Kulturhus / Sandnes kommune
Revisjon: Rogaland Revisjon IKS
 

Møtevirksomhet:
Det har i perioden vært avholdt 2 representantskapsmøter. Representantskapet har behandlet årsberetning og regnskap, budsjett og økonomiplan og fått oppdateringer om selskapets status.
Det har vært avholdt 5 styremøter, og styret har behandlet 48 saker, som er protokollert. Det har vært jevnlige møter i selskapets arbeidsutvalg. Oppsummering av de viktigste sakene og tiltakene styret har behandlet:
 
 
Gjennomførte produksjoner
 Pga. lave statlige og fylkeskommunale tilskudd kunne ikke Opera Rogaland tilby publikum noen fullskala operaforestillinger i 2019.
 Årets operagalla inneholdt utdrag fra romantiske Wagner og Verdi og videre inn i operette- og musikalverdenen. Produksjonen var basert på dugnadsarbeid, der både etablerte, profesjonelle artister, studenter og lokale talenter opptrådte sammen. Siri Kval Ødegård var produsent, og Elizabeth Norberg-Schulz var kunstnerisk leder. Roma Simfonietta satt i orkestergraven, supplert med orkestermusikere fra UiS. Dirigent var Gabriele Bonolis, med Aage Richard Meyer ved Fakultet forutøvende kunstfag ved UiS som dirigentassistent. Koret var sammensatt av sangere fra Stavanger Oratoriekor, Stavanger og Sandnes Operakor samt lokale kulturskoler og studenter fra UiS. Det var to forestillinger i Stavanger og en forestilling i Sandnes. Totalt ble det solgt 1.756 billetter, og billettinntektene utgjorde kr.748.420. Produksjonskostnadene var kr.1.837.734.
 
Barneoperaen Hans og Grete av Humperdinck ble produsert høsten 2019 gjennom et samarbeid mellom Hå Kulturskole – Ung Opera og Opera Rogaland. Forestillingen ble satt opp den lille salen i Sandnes Kulturhus, lokale grendehus og skoler på Nord-Jæren. Billettinntektene fra Sandnes Kulturhus utgjorde kr.13.860, mens de totale produksjonskostnadene var kr.150.870. Ved de lokale forestillingene og skoleforestillingene var det fri entre. Opera Rogaland mottok kr.50.000 fra Steenslandstiftelsen til arbeide med barn og unge, og disse midlene ble brukt for å realisere denne oppsetningen.
 
Opera Rogaland arrangerte minikonserter ved eldresentre, rådhus og kjøpesentre i Sandnes og Stavanger i desember. Det var fri entre, mens kostnadene utgjorde kr. 61.583. Sandnes og Stavanger kommune bevilget hver kr.15.000 ekstra til disse minikonsertene. I tillegg ble noen utgifter til stemming og transport av pianoer dekket av de to kommunene.
 
I tillegg har Opera Rogaland medvirket til operakafeer i Sandnes Kulturhus og Stavanger Konserthus.
 
 
Planer for 2020
I samarbeid med Stavanger Symfoniorkester settes opp Beethovens «Fidelio» i februar 2010.
Operagalla gjennomføres høsten 2020.
Operakafeer i Sandnes Kulturhus og Stavanger Konserthus føres videre.
Det arbeides videre med musikkmiljøet og Haugesund kommune om mulige produksjoner i Nordfylket.
 
 
Økonomisk støtte
I statsbudsjettet for 2020 fordeles en totalramme på kr. 66,9 mill. til region- og distriktsopera selskaper i Norge. Enkelttilskuddene varierer fra kr. 21,7 mill. (Bergen nasjonale Opera) til kr. 1,6 mill. (Opera Rogaland). Selskapets eierkommuner Sandnes og Stavanger har bevilget kr. 1,5 millioner i 2020, mens fylkeskommunen har bevilget 309 tusen kroner. Opera Rogaland IKS, som kom på statsbudsjettet i 2016, kommer altså vesentlig dårligere ut enn de øvrige selskapene i Norge, og dette gjør det vanskelig for selskapet å utvikle seg videre.
 
 
Deltakelse i nasjonale møter
Daglig leder er styremedlem i OperaNorge, som er et nyttig nettverk bestående av samtlige operaselskaper i Norge. Han har deltatt på styremøter, årsmøte og alle medlemsmøter i OperaNorge.
 
 
Økonomi
- Årsregnskapet er satt opp etter forutsetningen om fortsatt drift.

- Driftsinntekter for 2019 var kr. 4.085.834 og driftskostnader kr.3.283.320. Samlede driftskostnader er i tråd med budsjettet, med mindre avvik innenfor de ulike kostnadsartene. Netto finansposter beløper seg til kr.52.272. Selskapet får i 2019 et driftsresultat på kr.854.786, som gir selskapet en egenkapital pr. 31.12 på kr. 2.210.664.

- Billettinntekter utgjør kr.761.480

- Selskapet har disponible midler som er tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter.
  
 
Styrets forslag til anvendelse av årets resultat:
Produksjonsfondet utgjør etter dette kr.2.210.664, som forutsettes benyttet til forestillinger og produksjoner i tråd med formålsparagrafen.
 
Sandnes 31.01.2020
 
Styret i Opera Rogaland
 
Terje Rønnevik, leder            Sofie Margrethe Selvikvåg, nestleder            Morten Warland                    
 
Per-Harald Nilsson                             Elisabeth Dahl                                      Lise Karin Meling
 
Elizabeth Norberg-Schulz                                                                                  Karl Bøe Skogen, daglig leder
248561_1024%5B1%5D