Representantskapet

OPERA ROGALAND IKS       
 
Representantskapet i Opera Rogaland IKS
Møtested: Stavanger Konserthus
Møtedato/ -tid: 24. februar 2020 kl. 15.00-17.00
 
Deltakere:
Representantskapet: Elin Synnøve Andersen, Kate Elin Norland, Julian Francisco D. Osorio,
Frank-Arild Normanseth
Fra styret: Styreleder Terje Rønnevik, nestleder Sofie Margrethe Selvikvåg, daglig leder Karl Bøe Skogen
             
Sak 1/20 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
VEDTAK: Protokoll fra møte 17.12.19 godkjennes
  
Sak 2/20 SELSKAPSAVTALEN
VEDTAK: Representantskapet tar informasjon om selskapsavtalen og ansvarsdeling mellom representantskap og styre til orientering
 
Sak 3/20  ARBEIDSFORM
VEDTAK: Representantskapet tar informasjonen om selskapets organisering av administrasjon, kunstneriske spørsmål og samarbeidet med kultur- og utdanningsinstitusjonene til orientering
 
 Sak 4/20  STRATEGI
VEDTAK: Representantskapet slutter seg til tidligere vedtatt strategidokument for selskapet
 
 Sak 5/20  INITIATIV MOT HAUGESUND
VEDTAK: Representantskapet er orientert om arbeidet med å få Haugesund kommune involvert i Opera Rogaland.
Representantskapet støtter de initiativ som er tatt og målsettingen om å styrke selskapets stilling i fylket som helhet

 Sak 6/20  POLITISK PÅVIRKNING
VEDTAK:  Representantskapet tar informasjon om styreleders møte med kulturminister Abid Raja til orientering.
Representantskapet slutter seg til forslag om oppfølging av kontakter i regjering og stortingsbenken for Rogaland  
 
Sak 7/20 FORHOLDET TIL FYLKESKOMMUNEN
VEDTAK:  Det tas kontakt med det nye regional- og kulturutvalget i RFK for å oppdatere utvalget om Opera Rogalands situasjon.
Det tas initiativ for et møte med ny politisk ledelse i RFK.
 
Sak 8/20 OPERASJEF
VEDTAK: Representantskapet støtter styrets målsetting om å tilsette operasjef fra 2021
 
Sak 9/20 SPONSORMARKEDET
VEDTAK: Representantskapet ber om forsterket innsats mot potensielle sponsorer med tilbud om profilering i forbindelse med konkrete forestillinger.
 
Sak 10/20                                                                                    
MØTEHONORAR STYRE OG REPRESENTANTSKAP
VEDTAK: Framlagte forslag til møtehonorar styre og representantskap godkjennes

Sak 11/20 REGNSKAP 2019
VEDTAK: Regnskap 2019 m/ revisjonsberetning godkjennes
 
Sak 12/20  ÅRSBERETNING 2019
 VEDTAK: Årsberetning 2019 godkjennes
 
Sak 13/20
EVENTUELT
 
 
Sandnes, 26.02.2020
 
Elin Synnøve Andersen                                                                                                                  Karl Bøe Skogen
Leder representantskapet                                                                                                             Daglig leder