Styret

OPERA ROGALAND IKS
Protokoll fra Styremøte 1/2020

Til stede:          Terje Rønnevik, Sofie Margrethe Selvikvåg, Per-Harald Nilsson (på tlf. under Sak 5/20), Morten Warland, Elisabeth Dahl, Elizabeth Norberg-Schulz, Karl Bøe Skogen
Forfall:             Harald Eikaas, Per-Harald Nilsson (på tlf. under Sak 5/20)
Møtested:        Stavanger Konserthus
Møtetid:           Mandag 24.02.2020 kl. 13.00-15.00
 
 
Sak 1/20  PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
VEDTAK: Referat fra styremøte 17.12.2019 godkjennes.
 
Sak 2/20 ØKONOMISK STATUS
VEDTAK: Styret tar informasjon om økonomisk status til orientering
 
Sak 3/20 REGNSKAP 2019
VEDTAK: Framlagte forslag til regnskap m/ revisjonsrapport 2019 godkjennes
 
Sak 4/20 ÅRSBERETNING 2019
VEDTAK: Framlagte forslag til årsberetning 2019 godkjennes med en liten tilføyelse.
  
Sak 5/20  TIDSBEGRENSEDE ENGASJEMENTER
Styreleder og daglig leder fratrådte under behandlingen av denne saken

- ARBEIDSAVTALE DAGLIG LEDER
VEDTAK: Framlagte arbeidsavtale daglig leder godkjennes
- STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER
VEDTAK: Framlagte stillingsinstruks daglig leder godkjennes
 - ARBEIDSAVTALE ARBEIDENDE STYRELEDER
VEDTAK: Framlagte arbeidsavtale arbeidende styreleder godkjennes
- STILLINGSINSTRUKS ARBEIDENDE STYRELEDER
VEDTAK: Framlagte stillingsinstruks arbeidende styreleder godkjennes
 
Sak 6/20 PROGRAMARBEID 2020 – 2021
 VEDTAK: Administrasjonen arbeider videre med Bergen nasjonale Opera og SSO om oppsetting av «Carmen» uke 16, 2021. Elizabeth Norberg-Schulz trekkes inn i det kunstneriske arbeidet med program, cast og kor. Øvrig program, inkl. operagalla 2021 vurderes etter nærmere avklaring om fylkeskommunalt- og statstilskudd 2021

Sak 7/20 OPPFØLGING AV INITIATIVET MOT HAUGESUND
VEDTAK: Framlagte forslag til samarbeidsavtale med Haugesund Kammeropera godkjennes.
Styret slutter seg til framlagte intensjonsavtale med Munor

Sak 8/20 HENVENDELSE FRA BOYES MUSIKKOMPANI
VEDTAK: Styret inngår ikke noen avtale med Boyes musikkompani
 
Sak 9/20 STILLING SOM OPERASJEF
VEDTAK: Saken utsettes til neste styremøte
 
Sak 10/20 HENVENDELSE TIL NY POLITISK LEDELSE I KUD
VEDTAK: Styret slutter seg til initiativet overfor ny politisk ledelse i KUD
 
Sak 11/20 SØKNAD OM STATSSTØTTE 2021
VEDTAK: AU gis fullmakt til å justere framlagte utkast til søknad om statsstøtte i tråd med styrets føringer
 
Sak 12/20 EVENTUELT
VEDTAK: Styret gir sin tilslutning til styreleders forslag om flere profileringstiltak (under Gladmat, Blink, Operasmak etc.) som oppfølging til minikonsertene. AU gis fullmakt til å arbeide videre med dette.
Det undersøkes om det er formelle hindringer for eventuelt å oppnevne ekstra vararepresentant for institusjonenes styremedlemmer.
AU sender ut forslag til datoer for styremøter i april, juni, september, oktober og desember.

  
Sandnes, 25.02.2020
 
Terje Rønnevik, leder                                Sofie Margrethe Selvikvåg                                  Per-Harald Nilsson
 
Morten Warland                                         Harald Eikaas                                                        Elisabeth Dahl
 
Elizabeth Norberg-Schulz                                                                                                         Karl Bøe Skogen