Interkommunalt selskap IKS
Opera Rogaland
Opera Rogaland skal gi regionens befolkning et tilbud om opera-, operette- og musikkteaterforestillinger av høy kvalitet.

Selskapsavtalen

Selskapsavtale for Opera Rogaland
 24.01.2014

 §1 Navn og deltagere
Selskapets navn er "Opera Rogaland IKS".

Deltagere
Stavanger kommune, Org. nr. 964965226
Sandnes kommune, Org.nr.964 965 137
Andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap kan gis adgang tilå delta i selskapet. Slik deltagelse må vedtas av kommunestyret/fylkestinget eller representantskapet hos alle deltagere iselskapet

 §2.  Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret .

 § 3. Lokalisering
Selskapet har sitt hovedkontor i Sandnes.

 §4. Formål og ansvarsområde
Selskapet skal arbeide for å gi regionens befolkning et tilbud om profesjonelle opera-, operette- og musikkteaterforestillinger. Dette kan selskapet gjøre ved egenproduksjoner, ved koproduksjoner med andre profesjonelle institusjoner eller ved formidling av andre profesjonelle tilbud

For å oppfylle formålet skal selskapet søke samarbeid med andre profesjonelle aktører på området regionalt, nasjonalt og internasjonalt, inkludert Stavanger symfoniorkester og Den norske opera og ballett. Slikt samarbeid skal avtalefestes, enten ved faste samarbeidsavtaler eller ved avtaler tilnyttet den  enkelte produksjon.

Selskapet skal også fungere som et kompetansesenter for annet musikkteaterarbeid i Rogaland, inkludert amatørvirksomhet, gjennom rådgivning og veiledning og eventuelt annen bistand, etter styrets bestemmelse.
Selskapet skal strebe etter en geografisk lik fordeling av oppsetninger mellom Sandnes kunst- og kulturhus KF og Stavanger konserthus IKS.
Selskapet kan ha egne inntekter. Selskapet skal ikke gi utbytte.
Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over selskapets  hovedoppgaver.
Selskapets arbeidsoppdrag skal ikke være til hinder for at deltagerne også engasjerer seg i slik virksomhet utenfor selskapet .
Definisjonen av formål og ansvarsområdet er uttømmende. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak  på områder som ikke er nevnt   ovenfor.

§ 5. Innskuddsplikt og eierandel
Deltager/eier
Eierandel (%)
Stavanger kommune 50%
Sandnes kommune 50%
Deltagerne betaler årlig inn midler t il driften av selskapet . Deltagerne deltar med like store innskudd. Eierandelen er utregnet i prosent og gir slik uttelling:
Ved oppstart av selskapet betaler eierne inn et kapitalinnskudd på kr 800 000 fordelt med 400 000 på hver av deltagerne .
 
§ 6. Ansvarsfordeling
De enkelte deltagerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle del av selskapets samlede forpliktelser ,jf. § 5.

 § 7. Selskapets organ
Selskapet skal ha følgende tre organ:

•   Representantskapet
•   Styret
•   Daglig leder

Styret kan i tillegg beslutte å opprette et kunstnerisk råd.

§ 8 Representantskapet
Representantskapet er øverste organ for selskapet. Selskapet skal bestå av 2 - to - representanter med 2 - to - vararepresentanter fra hver av deltagerne .
Valget gjelder for den kommunale valgperioden .
Representantskapet konstituerer seg selv og ve lger sin leder og nestleder. Ledervervet skal gå på omgang  mellom deltagerne .
Ved votering i representantskapet har hver representant en stemme. Ved stemmelikhet er stemmen fra representantskapets  leder avgjørende .
Deltagerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet.

§ 9 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte . Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel,og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også deltagerne varsles.
Representantskapet  behandler:

1.    Årsmelding og regnskap
2.    Valg til styret og revisor
3.    Overordnede mål og retningslinjer for driften
4.     Budsjettforutsetni nger og - rammer
5.    Disposisjon av evt. opptatte lån.
6.    Andre saker som er forberedt ved innkallingen.

Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal undertegnes  av  representantskapets medlemmer.
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett .
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av representantene er tilstede.
 
§ 10. Budsjettbehandlingen
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende kalenderår.
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer. Dersom styret må fremme forslag til endringer ivedtatt budsjett for selskapet,skal representantskapet og deltagerne gjøres oppmerksom på dette.

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjettrammer gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal sendes deltagerne innen 1. februar. Styret sørger også for å utarbeide økonomiplan som viser utviklingen av kostnader og konsekvenser for driften ien fireårs periode. Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes deltagerne som grunnlag for deltagernes økonomiplaner.
Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltagerne,er ikke endelig før deltagernes budsjett er behandlet etter kommunelovens  § 45 for så vidt gjelder  tilskuddet.
Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet    beslutter.

§ 11. Styret
Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgnemnd som forbereder valget . Styret skal ha 7 medlemmer:

1- Daglig leder for Stavanger konserthus IKS
1- Daglig leder for Sandnes kunst- og kulturhus KF
1-ett styremedlem med varamedlem velges fra Stavanger kommune. 1-ett styremedlem  med varamedlem  velges fra Sandnes kommune.
1- ett styremedlem med varamedlem velges etter forslag fra Stiftelsen Stavanger symfoniorkester . 1- ett styremedlem med varamedlem velges etter forslag fra Universitetet i Stavanger ved Institutt for musikk og dans.
1-ett styremedlem med varamedlem velges fra eksterne faglige miljøer.
 Styremedlemmene fra Stavanger symfoniorkester, Universitetet i Stavanger og det eksterne styremedlemmet  kan ikke være medlem av politiske utvalg hos eierne.
 Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styrene gjelder tilsvarende . Det skal ved valg av styremedlemmer tilstrebes å dekke det kompetansebehov  som til en hver tid er til stede i selskapets styre.
Representanter for de ansatte  har tilsvarende  møterett som etter kommuneloven § 26 nr.  1.
Representantskapet velger mellom styremedlemmene styreleder og nestleder for 2 år av  gangen.
Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ved endelig uttreden eller varig forfall iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden .
Styrets oppgaver er å realisere forventningene og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist . Styre skal utøve myndighet og styring gjennom det enkelte driftsår i samsvar med selskapsavtalen.
Styret skal føre løpende tilsyn med selskapet og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte  er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter  representantskapets  vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak  om dette  i representantskapet .
Styret tilsetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende  tilsettes  på åremål.
Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder unntatt i kunstneriske spørsmål som ligger innenfor  rammen av vedtatt  program og budsjett.
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

§ 12 Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer . Styrets leder sørger for at det  blir ført  protokoll fra styremøtene .
Kommunelovens regler i §40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og i representantskapet .

§ 13. Møteoffentlighet
Selskapet skal praktisere møteoffentlighet tilsvarende Kommunelovens §  31.
 
§ 14 Daglig leder
Daglig leder administrerer selskapet og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende regelverk og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.
Daglig leder tar alle kunstneriske avgjørelser innenfor rammen av vedtatt program og budsjett. Om styret velger å etablere et kunstnerisk  råd, skal dette konsulteres i programarbeidet .
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende  ikke skal kunne  møte.
Daglig leder foretar ansettelser av personalet .

§ 15  Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for selskapet og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som
s ituasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner . Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne .

§ 16 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven
Det interkommunale selskapet skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige til ivaretakelse av personvernet til privatpersoner .
Reglene iforvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer opprettet i medhold av kommuneloven . Reglene i kommunelovens § 31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet  og styret.

 § 17 Låneopptak og garantistillelse
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1000.000,- for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan og tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før  regnskapsavslutningen.
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser . Selskapet kan ikke selv låne ut penger.

§ 18  Arbeidsgivertilknytning
Selskapet skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund .

§ 19 Lokale lønnsforhandlinger
Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger med de ansatte.
Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og nestleder). Styret vedtar forhand Iingsresu ltatet.

§ 20 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet .
Revisor velges også av representantskapet.
 
§ 21 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen, etter reglene i kommuneloven § 35, 1. ledd. For deltakere som er interkommunale selskap, må vedtaket gjøres av representantskapet .
Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette.
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte  stemmene.
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av deltakerne.
Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos deltakerne.
Nye deltakere vurderes tatt opp i samarbeidet en gang i året. Søknad må i utgangspunktet foreligge innen 1. juli.

§ 22 Utelukking, uttreden og oppløsning
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper  §31.
Den enkelte deltaker kan med minimum 1års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap § 30. Oppsigelsen må være styret i hende senest 1. juli. Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §30.Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§30 - 34 og eventuelle forskrifter fra departementet.
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret .

§ 23 Andre regler
For område som ikke er direkte regulert gjennom selskapsavtalen,gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

§ 24 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige deltakere.


Sandnes og Stavanger

  
Stanley Wirak                                                                                                                 Christine Sagen Helgø
Ordfører Sandnes kommune                                                                                       Ordfører Stavanger kommune